ჟურნალის შესახებ – About Journal

picture6

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია” 

ჟურნალი ”ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია” შეიქმნა 2015 წელს. იგი რეფერირებადი, საერთაშორისო, ორენოვანი სამეცნიერო გამოცემაა.

ჟურნალის  მთავარი მიზნებია:

 • ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის ეკონომიკის და ჯანდაცვის სოციოლოგიის მიმართულებებით სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, კვლევათა დონის ამაღლება და განვითარება, სამეცნიერო მიღწევების პოპულარიზაცია;
 • ახალგაზრდა მკვლევრებისა და მეცნიერებისათვის ხელის შეწყობა მათი სამეცნიერო შესაძლებლობების გამოვლენაში, პერსონალური ციტირების ინდექსის მაჩვენებლის ამაღლება;
 • უახლესი სამეცნიერო ინფორმაციის პუბლიკაციისა და სამეცნიერო წრებრუნვაში ჩართვის დაჩქარება;
 • საინტერესო იდეებისა და კვლევითი საკითხების მიწოდება დაინტერესებული საზოგადოებისათვის;
 • სპეციალისტებისათვის შესაძლებლობის მიცემა, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ პოლიტიკის, ჯანდაცვის ეკონომიკის და ჯანდაცვის სოციოლოგიის სფეროებში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.

ჟურნალი ”ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია” განკუთვნილია ჯანდაცვისა და დაზღვევის პროფილის სპეციალისტებისათვის. ჟურნალი აქვეყნებს ჯანდაცვის, სოციოლოგიის, ეკონომიკის, სადაზღვევო საქმის და მომიჯნავე ინტერდისციპლინური სფეროებისთვის რელევანტურ, აქტუალური სამეცნიერო პრობლემების ამსახველ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ, ემპირიულ-კვლევით და პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სტატიებს. მასში წარმოდგენილია შემდეგი მიმართულებები:

 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა;
 • ჯანდაცვის მენეჯმენტი;
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა;
 • ფარმაციის პოლიტიკა და მენეჯმენტი;
 • ჯანდაცვის სოციოლოგია;
 • სადაზღვევო საქმე.

ჟურნალის საქმიანობას გაუძღვებიან სამეცნიერო რედაქტორი, სარედაქციო საბჭო, რომლის წევრებიც არიან შესაბამისი სამეცნიერო დარგების მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი მკვლევრები.

ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ჯანდაცვის სოციოლოგია, ჯანდაცვის ეკონომიკა და სადაზღვევო საქმე ქართული მეცნიერების შედარებით ახალი დარგებია. ამ მიმართულებების განვითარებას ჩვენსავით მცირერიცხოვანი ერებისათვის, წმინდა მეცნიერულთან ერთად დიდი ეროვნული მნიშვნელობაც აქვს. ვიმედოვნებთ, რომ სამეცნიერო ჟურნალის დაარსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ქართული მეცნიერების შემდგომ განვითარებასა და სამეცნიერო დონის ამაღლებას.

თენგიზ ვერულავა

მთავარი რედაქტორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი

PRINT ISSN 2449-2469

ONLINE ISSN 2346-7983

_______________________________________________________________________________________

About Journal

International Peer-Reviewed Scientific Journal “Health Policy, Economics and Sociology” was created in 2015. The journal is a bilingual journal, which is issued twice a year.

The main goals of the journal are:

 • Promotion of scientific research through health policy, healthcare economics and health sociology, raising awareness and development of research, popularization of scientific achievements;
 • Promoting young researchers and scientists in identifying their scientific capabilities, increasing the index of personal quotes;
 • Accelerating the introduction of the latest scientific information and scientific engagement;
 • Providing interesting ideas and research issues to interested society;
 • Provide opportunities for specialists to express their opinions about the ongoing processes in the country, and beyond, in the fields of health policy, health care, health economics and sociology.

The Journal “Health Policy, Economics and Sociology” is designed for health and insurance professionals.

The Journal publishes the theoretical, methodological, empirical research and practice-oriented articles reflecting relevant, current scientific problems for health, sociology, economics, insurance and related interdisciplinary fields.

The Journal contains the following directions:

 • Health policy and public health;
 • Health management;
 • Healthcare economy;
 • Pharmacy policy and management;
 • Health sociology;
 • Insurance case.

Health Care Policy, Healthcare Management, Health Sociology, Healthcare Economics and Insurance are relatively new directions of Georgian sciences. We hope that establishing a scientific journal will significantly contribute to further development of Georgian science and enhance scientific level.

Tengiz Verulava

Chief Editor, Doctor of Medicine, Director of Health and Insurance Institute

tengiz.verulava@gmail.com

PRINT ISSN 2449-2469

ONLINE ISSN 2346-7983

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: