ავტორებისათვის – For Authors

picture6

ავტორებისათვის

 

     ავტორებმა სტატიის ელექტრონული ვერსია უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  tengiz.verulava@gmail.com

 

 სტატიის  გაფორმების   წესი  და   ტექსტის ფორმატი:

 • სტატიის ენა – ქართული;
 • სტატიის სრული ტექსტი ქართულ ენაზე და მისი მოკლე რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
 • სტატია მოგვაწოდეთ DOC (MS-Word) ფაილის სახით.
 • რედაქტორის პარამეტრები Word Windows-ისთვის;
 • ფურცლის ზომა A4;
 • შრიფტი – ქართული ტექსტისათვის – უნიკოდი (Sylfaen); ინგლისური ტექსტისათვის- Times New Roman
 • შრიფტის ზომა -12;
 • სტრიქონებს შორის მანძილი -1.5;
 • გვერდების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

სტატიის თავში მოათავსეთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • სტატიის სახელწოდება (ცენტრირებული, Bold, შრიფტის ზომა 14);
 • ავტორის  (ავტორების) სახელი, გვარი ( შრიფტის ზომა  12);
 • მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (შესავალი, მეთოდოლოგია, შედეგები, დისკუსია, დასკვნა), (შრიფტის ზომა 12).
 • საკვანძო სიტყვები – არაუმეტეს ხუთისა (შრიფტის ზომა 12 ).

სტატიის ძირითადი ნაწილი (შრიფტის ზომა 12).

ავტორი ვალდებულია, დაიცვას ჟურნალის ციტირების სტილი.

ლიტერატურის სია უნდა შედგეს მხოლოდ ტექსტში მითითებული წყაროებისაგან – მათი დასახელების რიგითობის მიხედვით.

ლიტერატურის შიდატექსტური დამოწმება სრულდება შემდეგნაირად:

ამა თუ იმ ავტორის ნაშრომიდან ციტირებისას, მას უნდა მიეთითოს წყარო შესაბამისი გვერდის აღნიშვნით კვადრატულ ფრჩხილებში შემდეგი სახით [3.გვ.21], სადაც პირველი ციფრი შეესაბამება ციტირებული წყაროს რიგით ნომერს გამოყენებული ლიტერატურის სიაში, ხოლო მეორე – იმ გვერდს, საიდანაც მოყვანილია ციტატა.

წყაროებს ასევე მიუთითებთ ნაშრომის ბოლოს ბიბლიოგრაფიაში. ეს ჩამონათვალი, ჩვეულებრივ, მოიცავს თითოეულ წყაროს, რომელიც მითითებულია ტექსტში. ბიბლიოგრაფიაში მითითებული თითოეული ერთეული შემდეგი ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი:

ჩიქობავა, არნოლდ. 1965. იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია: სახელმძღვანელო ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი: განათლება.

გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი, სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და ექიმებისათვის, მეოთხე შესწორებული და განახლებული გამოცემა, თბილისის, 2008 წ.

Johns, Adrian. The Nature of The book: Print and Knowledge in Making. Chicago: University of Chicago Press. 1998

ნებისმიერი ინტერნეტ წყაროს მითითებისას დაურთეთ ამ წყაროზე უკანასკნელად წვდომის თარიღი. წვდომის თარიღი მიუთითეთ URL მისამართის ან მუდმივი იდენტიფიკატორის შემდეგ და ჩასვით ფრჩხილებში.

მაგ.: (17.06.2006)  (წვდომის თარიღი 2006 წლის 17 მაისი).  (accessed May 17, 2006)

Julian Samora, and Patricia Vandel Simon, A History of the Mexican-American People, rev. ed. (East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000), under “Civil War in mexico,”

http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005).

***

საკონტაქტო ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი:

 577 28 48 49.

e-Mail:  tengiz.verulava@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: