ავტორებისათვის – For Authors

picture6

ავტორებისათვის

 

     ავტორებმა სტატიის ელექტრონული ვერსია უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  tengiz.verulava@gmail.com

 

 სტატიის  გაფორმების   წესი  და   ტექსტის ფორმატი:

 • სტატიის ენა – ქართული;
 • სტატიის სრული ტექსტი ქართულ ენაზე და მისი მოკლე რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
 • სტატია მოგვაწოდეთ DOC (MS-Word) ფაილის სახით.
 • რედაქტორის პარამეტრები Word Windows-ისთვის;
 • ფურცლის ზომა A4;
 • შრიფტი – ქართული ტექსტისათვის – უნიკოდი (Sylfaen); ინგლისური ტექსტისათვის- Times New Roman
 • შრიფტის ზომა -12;
 • სტრიქონებს შორის მანძილი -1.5;
 • გვერდების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

სტატიის თავში მოათავსეთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • სტატიის სახელწოდება (ცენტრირებული, Bold, შრიფტის ზომა 14);
 • ავტორის  (ავტორების) სახელი, გვარი ( შრიფტის ზომა  12);
 • მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (შესავალი, მეთოდოლოგია, შედეგები, დისკუსია, დასკვნა), (შრიფტის ზომა 12).
 • საკვანძო სიტყვები – არაუმეტეს ხუთისა (შრიფტის ზომა 12 ).

სტატიის ძირითადი ნაწილი (შრიფტის ზომა 12).

ავტორი ვალდებულია, დაიცვას ჟურნალის ციტირების სტილი.

ლიტერატურის სია უნდა შედგეს მხოლოდ ტექსტში მითითებული წყაროებისაგან – მათი დასახელების რიგითობის მიხედვით.

ლიტერატურის შიდატექსტური დამოწმება სრულდება შემდეგნაირად:

ამა თუ იმ ავტორის ნაშრომიდან ციტირებისას, მას უნდა მიეთითოს წყარო შესაბამისი გვერდის აღნიშვნით კვადრატულ ფრჩხილებში შემდეგი სახით [3.გვ.21], სადაც პირველი ციფრი შეესაბამება ციტირებული წყაროს რიგით ნომერს გამოყენებული ლიტერატურის სიაში, ხოლო მეორე – იმ გვერდს, საიდანაც მოყვანილია ციტატა.

წყაროებს ასევე მიუთითებთ ნაშრომის ბოლოს ბიბლიოგრაფიაში. ეს ჩამონათვალი, ჩვეულებრივ, მოიცავს თითოეულ წყაროს, რომელიც მითითებულია ტექსტში. ბიბლიოგრაფიაში მითითებული თითოეული ერთეული შემდეგი ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი:

ჩიქობავა, არნოლდ. 1965. იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია: სახელმძღვანელო ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი: განათლება.

გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი, სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და ექიმებისათვის, მეოთხე შესწორებული და განახლებული გამოცემა, თბილისის, 2008 წ.

Johns, Adrian. The Nature of The book: Print and Knowledge in Making. Chicago: University of Chicago Press. 1998

ნებისმიერი ინტერნეტ წყაროს მითითებისას დაურთეთ ამ წყაროზე უკანასკნელად წვდომის თარიღი. წვდომის თარიღი მიუთითეთ URL მისამართის ან მუდმივი იდენტიფიკატორის შემდეგ და ჩასვით ფრჩხილებში.

მაგ.: (17.06.2006)  (წვდომის თარიღი 2006 წლის 17 მაისი).  (accessed May 17, 2006)

Julian Samora, and Patricia Vandel Simon, A History of the Mexican-American People, rev. ed. (East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000), under “Civil War in mexico,”

http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005).

***

საკონტაქტო ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი:

 577 28 48 49.

e-Mail:  tengiz.verulava@gmail.com

 

____________________________________________________________________________________________

For authors

Rule of registration of the article and the format of the text:

 • Authors are permitted to present the articles in Georgian or English languages;
 • Article presented in Georgian language should be enclosed with the resume (250-500 words) in English language;
 • Size of the paper – A4;
  Margin: up-down – 2 cm; right-left- 2,5 cm;
  Font: for Georgian text- Sylfaen; for English text- Times New Roman;
  Font size-12;
  Distance between lines – 1,5;
  Paper is not numbered;
 • Data of authors:
  Name, surname of the author (authors) (aligned, font size – 12);
 • Drawings, pictures, schemes, photos, illustrations, tables should be given under the corresponding text or on the subsequent page;
  If only one illustration is given in the text, it is not numbered
 • Name of the article (aligned, Bold, font size – 14);
  Short abstract (no more than 500 words) in the article language (font size – 12) where the main scientific results of the article will be expressed; the summary should not contain quotes from used literature and/or drawings, schemes, photos, illustrations, tables;
 • Linking words – no more than five – in article language (font size – 12);
 • The main part of the article, which contains introduction (relevance), main text and conclusion – (font size – 12);
 • Electronic version of the article should be submitted (tengiz.verulava@gmail.com).

 

 • Author is obliged to adhere the style of citing of the journal (see below):
  Citing example
 • The editions specified in the used literature at the end of the article should be located in alphabetical order according to surnames of authors (in case of that absence, the name of the collection), at first Georgian, then foreign editions.

1. Monograph

In the list:

Ratiani, D. (2005). Economic problems of globalization. Tbilisi, “Intellekt”, p. 10

In the text:

(Ratiani, 2005: 10)

2. Work:

In the list

Ratiani, D. (2005). Economic problems of globalization. In the collection: ” Problems of sustainable social-economic development”, Tbilisi, “Intelekti”, p. 10

In the text (Ratiani, 2005: 10)

In the journal

In the list

Ratiani, G. (2005). Economic problems of globalization J.: “Intelekti”, 2005, volume 10, № 3, 2015

3. If the book (article) has several authors, the surname of the author ,that was given for the first time, is specified in the text in

square brackets and, then, as well as in case of one author as usual.

(Ratiani… 2005: 10)

4. Collections

In the list:

The collection of scientific works of TSU …. (2015). Tbilisi,

“Economy”, p. 15.

In the text it will be approved in this manner:

(TSU…2015:15)

5. In case of the indication of the foreign book, the surname of the author has to be specified in the

original language, and the rule of the approval will be the same, as well as during the

indication of the Georgian-lingual book.

6. The approval of the encyclopedia or the dictionary happens by indication of the author

(surnames of authors) or the first word of the title, in the same way, as above.

7. If the author in the same year published two books or more, a, b, etc. should be specified respectively after the date of author’s publication.

Example: (Ratiani, 2007a:181).

8. Author’s remarks have to be taken out at the end of the corresponding page in a footnote and have to be numbered by uniform numbering in the article as a whole. Font size of a footnote is 9.

During citing the text in article, it has to be allocated from the main text with an inclined font (italics). A quote font size – is 11.

For additional information contact the editorial office of the journal: tengiz.verulava@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: