ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია No 2 (1) (2016)

picture2

ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია No 2 (1) 2016

Health Policy, Economics and Sociology No 2 (1) 2016

სარჩევი

Contents

__________________________________________________________________________________

ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში
ანა კომლაძე, თენგიზ ვერულავა, მაგდა ასათიანი

Development of Health Ombudsman Institute in Georgia
Ana Komladze, Tengiz Verulava, Magda Asatiani

[View Full-text]    Download PDF

___________________________________________________________________________________________

ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის  მოდელი და საქართველოს რეფორმები
თენგიზ ვერულავა, მირანდა ბიბილეიშვილი

Managed competition in social health insurance system and health care reforms in Georgia
Tengiz Verulava, Miranda Bibileishvili

[View Full-text]     Download PDF

___________________________________________________________________________________________

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისების უტილიზაციაზე საქართველოში
ქეთევან კანკავა, თენგიზ ვერულავა

Effects of Universal Healthcare Programm on Utilization of Healthcare services in Georgia
Ketevan Kankava, Tengiz Verulava.

[View Full-text]  Download PDF

____________________________________________________________________________________________

 

%d bloggers like this: