არქივი – Archive

1 - Copy

***

“ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია”

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

“Health Policy, Economics and Sociology”
International Scientific Reviewed Journal

PUBLISHED ISSUES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: