Posted by: burusi | September 23, 2009

IV სამეცნიერო კონფერენცია “ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები”

Picture1

 

2018 წლის 2 თებერვალს 15 სთ-დან 20 სთ-მდე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება IV სამეცნიერო კონფერენცია “ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები”.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირების გარდა შეუძლიათ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და  დოქტორანტურის სტუდენტებს.

მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ ნაშრომი ელფოსტაზე (tengiz.verulava@gmail.com)  2017 წლის 30 დეკემბრის 22:00 საათამდე. ნაშრომი გაივლის შიდა რეცენზირებას შესაბამისი მიმართულების რეცენზენტთან.

შერჩეული სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნდება ჟურნალში ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია” No 4

სტატიის  გაფორმების   წესი  და   ტექსტის ფორმატი:

სტატიის სრული ტექსტი ქართულ ენაზე და მისი მოკლე რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. სტატია მოგვაწოდეთ DOC (MS-Word) ფაილის სახით. ფურცლის ზომა A4; მინდორი: ზევით-ქვევით-მარჯვნივ – 2 სმ; მარცხნივ – 2,5 სმ. შრიფტი – ქართული ტექსტისათვის – უნიკოდი (Sylfaen); ინგლისური ტექსტისათვის- Times New Roman; შრიფტის ზომა -12; სტრიქონებს შორის მანძილი -1.5; გვერდების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

სტატიის თავში მოათავსეთ შემდეგი ინფორმაცია:

სტატიის სახელწოდება (ცენტრირებული, Bold, შრიფტის ზომა 14); ავტორის  (ავტორების) სახელი, გვარი ( შრიფტის ზომა  12); მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (შესავალი, მეთოდოლოგია, შედეგები, დისკუსია, დასკვნა), (შრიფტის ზომა 12). საკვანძო სიტყვები – არაუმეტეს ხუთისა (შრიფტის ზომა 12 ). სტატიის ძირითადი ნაწილი (შრიფტის ზომა 12).

ავტორი ვალდებულია, დაიცვას ჟურნალის ციტირების სტილი.

ლიტერატურის სია უნდა შედგეს მხოლოდ ტექსტში მითითებული წყაროებისაგან – მათი დასახელების რიგითობის მიხედვით. ლიტერატურის შიდატექსტური დამოწმება სრულდება შემდეგნაირად:

ამა თუ იმ ავტორის ნაშრომიდან ციტირებისას, მას უნდა მიეთითოს წყარო შესაბამისი გვერდის აღნიშვნით კვადრატულ ფრჩხილებში შემდეგი სახით [3.გვ.21], სადაც პირველი ციფრი შეესაბამება ციტირებული წყაროს რიგით ნომერს გამოყენებული ლიტერატურის სიაში, ხოლო მეორე – იმ გვერდს, საიდანაც მოყვანილია ციტატა.

წყაროებს ასევე მიუთითებთ ნაშრომის ბოლოს ბიბლიოგრაფიაში. ეს ჩამონათვალი, ჩვეულებრივ, მოიცავს თითოეულ წყაროს, რომელიც მითითებულია ტექსტში. ბიბლიოგრაფიაში მითითებული თითოეული ერთეული შემდეგი ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი:

ჩიქობავა, არნოლდ. 1965. იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია: სახელმძღვანელო ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი: განათლება.

Johns, Adrian. 1998. The Nature of The book: Print and Knowledge in Making. Chicago: University of Chicago Press.

ნებისმიერი ინტერნეტ წყაროს მითითებისას დაურთეთ ამ წყაროზე უკანასკნელად წვდომის თარიღი. წვდომის თარიღი მიუთითეთ URL მისამართის შემდეგ და ჩასვით ფრჩხილებში.

მაგ.: (17.06.2006)  (წვდომის თარიღი 2006 წლის 17 მაისი).  (accessed May 17, 2006)

Julian Samora, and Patricia Vandel Simon, A History of the Mexican-American People, rev. ed. (East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000), under “Civil War in mexico,”

http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005).

საკონტაქტო პირი:

თენგიზ ვერულავა

ელფოსტა: tengiz.verulava@gmail.com

ტელეფონი : 577 28 48 49

ჟურნალის ვებ მისამართი: https://heconomic.wordpress.com/health-policy/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: